UPOZORNENIE! 

Pri online prihlasovaní uhraďte výstavné poplatky až na základe e-mailu, ktorý obdržíte po registrácii prihlášok! Úhradu zrealizujte do 24 hodín po prihlásení. Pri úhrade je nevyhnutné uviesť variabilný symbol uvedený v e-maili! Neuhradené prihlášky môžu byť organizátorom bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.

Ak prihlasujete viac výstav ako jednu a e-mailom dostanete 2 variabilné symboly, postačuje ak výstavné poplatky z oboch návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

BANKOVÉ SPOJENIE

VÚB Nitra (adresa banky: Štefánikova 44, 949 31 Nitra)
č. ú. 43532162/0200
SWIFT/BIC CODE: SUBA SK BX
IBAN CODE: SK50 0200 0000 0000 4353 2162

Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Pri úhrade výstavných poplatkov vkladom na účet priamo vo VÚB banke k vkladanej sume prirátajte bankový poplatok 3 €.
V opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1. prihláseného psa.

Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu. Výstavné poplatky, ktoré nebudú na účte usporiadateľa do konania výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, budú sa považovať za neuhradené. V takom prípade ich musí vystavovateľ uhradiť na výstave s možnosťou ich vrátenia po výstave.

Termín uzávierky prihlášok je zároveň aj termínom povinnosti uhradiť výstavný poplatok k príslušnej uzávierke. Vystavovatelia slovenských národných plemien majú 50 % zľavu z výstavných poplatkov (netýka sa súťaží).

Vystavovatelia nemôžu platiť výstavné poplatky na výstave (s výnimkou neidentifikovaných platieb a nedoplatkov)! Stornovať prihlášku je možné len do 16.06.2021.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a každého prihláseného psa.

Ak pri prihlasovaní šteniatok do triedy mladšieho dorastu alebo dorastu uplatňujete DARČEKOVÝ POUKAZ NA VÝSTAVNÝ POPLATOK (platí iba na jednu výstavu), žiadame Vás, aby ste originál zaslali poštou na adresu organizátora. V prípade, že psa prihlasujete na dva dni, alebo prihlasujete viac jedincov, odrátajte výstavný poplatok (za triedu mladšieho dorastu alebo dorastu za jeden deň) podľa propozícií z celkovej čiastky výstavného poplatku v aktuálnej uzávierke. Na darčekový poukaz napíšte číslo VS z návratného e-mailu, ktorý ste obdržali po prihlásení v online systéme.

Doplatok na výstave z akéhokoľvek dôvodu + 10 EUR/prihláška a deň.