UPOZORNENIE!
Pri online prihlasovaní uhraďte výstavné poplatky až na základe e-mailu, ktorý obdržíte po registrácii prihlášok! Úhradu zrealizujte do 24 hodín po prihlásení. Pri úhrade je nevyhnutné uviesť variabilný symbol uvedený v e-maili! Neuhradené prihlášky môžu byť organizátorom bez upozornenia po 10-tich dňoch vymazané.

Ak prihlasujete viac výstav ako jednu a e-mailom dostanete 2 variabilné symboly, postačuje ak výstavné poplatky z oboch návratnych e-mailov spočítate a platbu poukážete jedným bankovým prevodom s uvedením jedného variabilného symbolu.

poplatky 2024

BANKOVÉ SPOJENIE

VÚB Nitra (adresa banky: Štefánikova 44, 949 31 Nitra)
č. ú. 43532162/0200
SWIFT/BIC CODE: SUBASKBX
IBAN CODE: SK50 0200 0000 0000 4353 2162
Poštové a bankové poplatky hradí vystavovateľ.

Pri úhrade výstavných poplatkov vkladom na účet priamo vo VÚB banke k vkladanej sume prirátajte bankový poplatok 5 €.
V opačnom prípade vám vznikne nedoplatok.

Zľava za 2. a ďalších psov sa môže uplatniť len vtedy, ak je meno majiteľa v plnom znení zhodné s 1. prihláškou. Pri väčšom počte prihlásených psov sa jedince prihlásené do tried mladší dorast, dorast, veteránov a čestnej nepovažujú za 1.prihláseného psa.

Každý vystavovateľ pri akejkoľvek forme úhrady výstavných poplatkov musí uviesť na doklad o poukázaní peňazí vlastné meno a adresu, aby bolo možné správne identifikovať platbu. Výstavné poplatky, ktoré nebudú na účte usporiadateľa do konania výstavy, resp. budú neidentifikovateľné, budú sa považovať za neuhradené. V takom prípade ich musí vystavovateľ uhradiť na výstave s možnosťou ich vrátenia po výstave.

Termín uzávierky prihlášok je zároveň aj termínom povinnosti uhradiť výstavný poplatok k príslušnej uzávierke. Vystavovatelia slovenských národných plemien majú 50 % zľavu z výstavných poplatkov (netýka sa súťaží).

Vystavovatelia nemôžu platiť výstavné poplatky na výstave (s výnimkou neidentifikovaných platieb a nedoplatkov)! Stornovať prihlášku je možné len do 07.05.2024.

V prípade storna prihlášky alebo vrátenia poplatkov z akéhokoľvek iného dôvodu, budú z poukázanej sumy výstavného poplatku odpočítané náklady spojené s vrátením poplatku a storno poplatok vo výške 10 € za každú výstavu a každého prihláseného psa.

Doplatok na výstave z akéhokoľvek dôvodu + 10 EUR/prihláška a deň.